• ภาษาไทย
  • English

International Schools Association of Thailand

ยินดีต้อนรับสู่สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย

สารจากนายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย

เป็นที่น่ายินดีที่สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์รวมของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ที่ได้มุ่งหวังไว้ รวมทั้งได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษานานาชาติในประเทศไทย  ตามเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันระหว่างสมาคมฯ  และโรงเรียนสมาชิก ที่นับวันได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นที่ประจักษ์และมีนัย

สมาคมฯ ได้มีบทบาทร่วมกับภาครัฐ และอาเซียนในการนำพาประเทศไทย ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ไม่ไกลเกินเอื้อม เนื่องด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จำนวนมาก ที่มีที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ  และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และต่างประเทศในระดับสากล พร้อมทั้งได้พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในทุกๆ ด้านมาอย่างยาวนาน จนก้าวขึ้นสู่ชั้นแนวหน้าของโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก สิ่งนี้ ไม่เพียงเป็นประโยชน์กับโรงเรียนสมาชิกเท่านั้น แต่นับเป็นการร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างเป็นองค์รวม และยิ่งไปกว่านั้น ด้วยสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการค้าเสรี และการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สมาคมฯ ก็ได้ริเริ่มที่จะศึกษาโอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโรงเรียนสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวคราวต่างๆ อย่างทันท่วงที และพร้อมที่จะพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ใกล้เข้ามานี้ อ่านต่อ

Thai