Rules & Regulations

Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548 re: COVID-19
กฎกระทรวง ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
  • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา - กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ

    เบอร์โทร 02-282-6597 ต่อ 504 - 505

CONTACT US